Informácie

Miesto konania zjazdu

Hotel DoubleTree by Hilton, Trnavská cesta 27/A, Bratislava

Vedecký výbor zjazdu

prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD, MPH
prezident SReS, prezident zjazdu
MUDr. Martin Žlnay, PhD

Vedecký sekretár SReS, vedecký sekretár zjazdu

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
doc. MUDr. Emȍke Šteňová, PhD
Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Predseda ČRS

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 

Vedecký sekretár ČRS

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Organizačný výbor zjazdu

predseda organizačného výboru

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
LF UK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
killinger@nspr.sk

členovia organizačného výboru

Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD., Bratislava
MUDr. Martin Žlnay, PhD., Piešťany
MUDr. Soňa Dubecká, PhD., Bratislava

MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MBA, Piešťany

Mgr. Viera Džurná, Piešťany

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Kontakt: Gabriela Šujanová
Tel: +421 918 622 533
e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Sekretariát kongresu

Slovenská lekárska spoločnosť – kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava, SK
Pavol Vician, tel.: +421 915 777 151

Email: vician@sls.sk
Web: www.sls.sk  

Témy odborného programu

Sklerodermia
Reprodukčné zdravie pacientov s reumatickými chorobami
Reumatologické mimikry
Vírusové infekcie v reumatológii 
Varia 

Rokovací jazyk

Rokovacími jazykmi zjazdu sú: slovenčina, čeština a angličtina (bez simultánneho tlmočenia)

Predbežný harmonogram

Streda - 30. 11. 2022

9:00 - 19.00 - registrácia účastníkov
9:00 - 18.00 - otvorenie zjazdu a odborný program
13.00 - 14.00 – spoločný obed Výboru ČRS a SReS
19.00 - 22.00 - diskusné fórum 

Štvrtok - 01. 12. 2022

8.30 - 12.00 - odborný program
12.00 - ukončenie zjazdu

Registrácia


do 15. 09. 2022
na mieste
Členovia SRS a ČRS
70,- EUR
90,- EUR
Účastníci - nečlenovia SRS a ČRS
90,- EUR
100,- EUR
Sprevádzajúca osoba
100,- EUR
100,- EUR
Stredný zdravotný personál
30,- EUR
30,- EUR
Študenti
10,- EUR
10,- EUR
Nepracujúci dôchodcovia
20,- EUR
20,- EUR

Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do kongresových a výstavných priestorov, potvrdenie o účasti, kongresové materiály, vstup na diskusné fórum.

Poplatok pre sprevádzajúce osoby zahŕňa: vstup na diskusné fórum.

Registrácia na mieste kongresu

  • Pri registrácii na mieste nie je možné objednať ubytovanie a stravu.
  • Registračný poplatok na mieste je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

Spôsob úhrady účastníckého poplatku:

Kongresový poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.: 

Číslo účtu: 4532012/0200
Variabilný symbol221160047
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012;
BIC: SUBASKBX 

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica), je potrebné uviesť meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení kongresového poplatku predložte pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný. Prosíme firmy, ktoré hradia kongresový poplatok pre účastníkov kongresu, aby zaslali menný zoznam, prípadne objednávku, na základe ktorej bude vystavená faktúra.


Streda - 30. 11. 2022

19.30 - 22.00 hod. - Diskusné fórum 

Dôležitý termín

Prihláška na aktívnu účasť a odoslanie abstraktu: do 04. 09. 2022

Prihláška na aktívnu alebo pasívnu účasť:

Online: www.reuma2022.sk, www.progress.eu.sk

Aktívna účasť - POSTRE

Zaslanie hotových  E‑posterov je potrebné do 15. 11. 2022.
Postery budú prezentované v elektronickej forme počas konania kongresu.

INFORMÁCIE PRE VÝROBU E‑POSTERU:

v programe MS PowerPoint:

  • nastavenie veľkosti dokumentu (šírka 52 cm, výška podľa potreby) v „Návrh / Vzhľad stránky“
  • vloženie textov, grafov a obrázkov

zaslanie na email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk  vo formáte PPT alebo PDF (300 dpi)

Šablóna na stiahnutie

Prezentačná technika

Multimediálny projektor.

Prednášajúci odovzdá svoju prednášku najneskôr 15 minút pred začiatkom prednáškového bloku pri stolíku technika.

Postery budú vystavené počas trvania zjazdu v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton.

Formát 100 x 90 cm (v x š).

Kredity

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.

Registrovaní účastníci obdržia potvrdenie o účasti v posledný deň zjazdu.

Pokyny pre prípravu abstraktov

Prosíme autorov odborných príspevkov, aby texty abstraktov pripravené podľa uvedených pokynov zaslali najneskôr do 04. 09. 2022 prostredníctvom online systému 

Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4.

Prosíme uviesť mená prednášajúcich, spoluautorov, názov prednášky, pracovisko.

Abstrakt musí obsahovať:

  • názov príspevku veľkými písmenami,
  • skratku mena, priezvisko autora (autorov), pracovisko a mesto
  • členenie abstraktu na: úvod, metóda, výsledky, záver.

Abstrakty posielajte v rámčeku s rozmermi 17 cm (výška) x 12 cm (šírka), napísané na počítači v programe

MS Office - World, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.

Abstrakty budú uverejnené v časopise Rheumatologia.

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.

Online: www.reuma2022.sk, www.progress.eu.sk


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel DoubleTree by Hilton ****
od 109,- EUR
od 127,- EUR
Hotel Lindner ****
od 109,- EUR
od 127,- EUR
City Hotel Bratislava ****
od 87,- EUR
od 103,- EUR
Hotel Set ***
od 72,- EUR
od 85,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH, a sú informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Rezervácia hotelov: do 31. 08. 2022